മാസിക
ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുജർറബാത്ത് മാസിക എല്ലാ മാസവും പാലക്കാട്നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. വാർഷിക വരിസംഖ്യ ഇപ്പോൾ 250 രൂപയാണെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരിസംഖ്യാ വ്യതിയാനം ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.
വിലാസം


മാനേജർ, മുജർറബാത്ത് മാസിക
ഡെക്കാൻ കോമ്പ്ലെക്സ്
മേട്ടുപാളയം സ്ട്രീറ്റ്
പാലക്കാട്‌-678001
ഫോണ്‍ നമ്പർ:9544320719
ഇ-മെയിൽ:mujarabath@gmail.com